ХУҚЫҚЫЙ ТӘСИР ШАРАЛАРЫН ҚОЛЛАӮ ТИЙКАРЛАРЫ

ХУҚЫҚЫЙ ТӘСИР ШАРАЛАРЫН ҚОЛЛАӮ ТИЙКАРЛАРЫ

16.02.2023 18:14:26 387 Баспаға шығарыў

Хуқықый тәсир шараларын қоллаỹ хаққындағы арзалар менен судқа мүрәжат етиỹге қадағалаỹшы органлар хақлы.

Хуқықый тәсир шараларына төмендегилер киреди:

-жумысын тоқтатыỹ;

-әтирап тәбийий орталыққа зиянлы тәсир көрсетип атырған объектлердиӊ жумысын қысқартыỹ ҳәм қайта қәнийгелестириỹ;

-жумысын шеклеỹ, тоқтатып қойыỹ ҳәм қадаған етиỹ, күтилмеген жағдайлар, эпедемиялар ҳәм халықтыӊ өмири ҳәм ден саỹлығы ушын басқа қәỹип жүзеге келиỹиниӊ алдын алыỹ менен байланыслы жағдайда жумысын он ис күнинен көп болмаған мүддетке шеклеỹ яки тоқтатып турыỹ ждағдайлары буннан тысқары;

-банк есапбетлери бойынша операцияларды тоқтатып қойыỹ, нызамда нәзерде тутылған жағдайлар буннан тысқары;

-финанс жәриймаларды қоллаỹ;

-исбилерменлик жумысыныӊ айрым түрлери менен шуғылланыỹ ушын лицензиялардыӊ әмел қылыныỹын он ис күнинен көп болған мүддетке тоқтатып турыỹ яки олардыӊ әмел кылыỹын қысқартыỹ, буннан Өзбекстан Республикасы Министерлер Кабинети ҳәм Өзбекстан Республикасы       Орайлық банк тәрепинен берилетуғын лицензиялар буннан тысқары.

Хуқықый тәсир шарасын қоллаỹ хаққында арза судқа жазба түрде бериледи ҳәм арза бериỹши тәрепинен яки ỹәкили тәрепинен қол қойылады.

Хуқықый тәсир шарасын қоллаỹ хаққындағы арзаға төмендеги арзаныӊ көширме нусқасы ҳәм арзаға қосымша қылынған хүжжетлер жуỹапкер ҳәм үшинши шахсларға жиберилгенлигин тастыйқлаỹшы, белгиленген тәртипте ҳәм муғдарда почта қәрежети төлегенлиги хаққындағы хүжжетлер менен биргеликте төмендеги хүжжетлер қосымша қылынады:

1) жумысын тоқтатыỹ, әтирап тәбийий орталыққа зиянлы тәсир көрсетип атырған объектлердиӊ жумысын қысқартыỹ ҳәм қәнийгелестириỹ хаққындағы арзаға-шөлкемлестириỹ хүжжетлериниӊ тийисли тәртипте тастыйқланған көширме нусқалары, юридик шахс яки пуқара тәрепинен норматив-хуқықый хүжжетлер талаплары бузылғанлығын тастыйқлаỹшы, жумысын қысқартыỹ әтирап тәбийий орталыққа зиянлы тәсир көрсетип атырған объектлердиӊ жумысын қысқартыỹ ҳәм қайта қәнийгелестириỹ ушын тийкар болатуғын дәлийллер;

2) жумысын шеклеỹ, тоқтатып қойыỹ ҳәм қадаған етиỹ хаққындағы арзаға шөлкемлестириỹ хүжжетлериниӊ тийисли тәртипте тастыйқланған көширме нусқалары, юридик шахс яки пуқара тәрепинен норматив-хуқықый хүжжетлер талаплары бузылғанлығын тастыйқлаỹшы, жумысын шеклеỹ , тоқтатып турыỹ ҳәм қадаған етиỹ ушын тийкар болатуғын дәлиллер;

3) банк есапбетлери бойынша операцияларды тоқтатып қойыỹ хаққындағы арзаларға -салық тексериỹин өткериỹге салық төлеỹши тәрепинен тосқынлық қылғанлығы  яки салық төлеỹши дарамадлар алыỹ ушын пайдаланып атырған ямаса салық салыỹ объектин сақлаỹ менен байланыслы аймақларды, имаратларды соныӊ ишинде орынларды көзден кешириỹ ушын Мәмлекетлик салық органыныӊ лаỹазымлы шахсларын киргизиỹден бас тартқанлығы хаққындағы тастыйқлаỹшы дәлил;

4) финанслық жәриймаларды қоллаỹ хаққындағы арзаға -тексериỹ нәтийжелери менен дүзилген акт яки басқа хүжжет ҳәм оған қосымша қылынатуғын хүжжетлерегер оларды дүзиỹ ямаса қабыл қылыỹ нызам хүжжетлерин нәзерде тутылған болса тексериỹ материалларын көрип шығыỹ баяннамасы ҳәм қарар, қарардыӊ көширме нусқасы жуỹапкерге тапсырылғанлығын яки жиберилгенлигин тастыйқлаỹшы дәлил;

5) исбилерменлик жумысыныӊ айрым түрлери менен шуғылланыỹ ушын лицензиялардыӊ әмел қылыныỹын он ис күнинен көп болған мүддетке тоқтатып турыỹ яки олардыӊ әмел кылыỹын қысқартыỹ хаққындағы арзаға лицензия ҳәм лицензия шәртнаманыӊ тийисли тәризде тастыйқланған көширме нусқалары норматив-хуқықый хүжжетлерталаплары ҳәм лицензия шәртнамасыныӊ шәртлери бузылғанлығын тастыйқлаỹшы дәлил қосымша қылыныỹы шәрт.

Хуқықый тәсир шарасын қоллаỹ хаққындағы ис исти суд мәжлисинде көрип шығыỹға тайынлаỹ хаққындағы уйғарыỹ шығарылған күннен баслап он бес күннен артық болмаған мүддетте көрип шығылады, финанс жәрийма қоллаỹ хаққындағы ислер буннан тысқары.

Суд хуқықый тәсир шарасын қоллаỹ хаққындағы исти көргенде хуқықықбузарлық хәдийсеси болған яки болмағанлығын ҳәм оны исленгенлиги фактин; тексериỹ ушын ҳәм тексериỹ нәтийжелери бойынша далалатнама яки басқа хүжжет дүзиỹ ушын тийкарлар ҳәм қадағалаỹшы органныӊ ỹәкиллери бар яки жоқлығын бундай хуқықбузарлықты ислегенлиги ушын нызам хүжжетлеринде нәзерде тутылғанлығы яки тутылмағанлығын ҳәм хуқықый тәсир шарасын қоллаỹ тийкарлардыӊ бар яки жоқлығын анықлайды.

Хуқықый тәсир шарасын қоллаỹ хаққындағы ис бойынша келисим питим дүзиỹге жол қойылмайды.

Шымбай районлар аралық

экономикалық суды судьясы;                                     Н.Балтабаева

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content