Район ҳәкимлигине қараслы үй жайлар ҳаққында мағлыӯмат

Район ҳәкимлигине қараслы үй жайлар ҳаққында мағлыӯмат

23.01.2023 18:11:27 100 Баспаға шығарыў
т/р Счет Инвентар-ный номер Наименование основных средств Единица измере-ния
коли-
чество
сумма
1 010 0100000001 жилой дом Туран 1 шт          1              35 564 823,57
2 010 01000000013 Дошмуратова Анипа атындагы турак жайы жас оспирим Н.Прниязовага сатып алыу ушын шт          1            156 000 000,00
3 010 01000000014 Мамбетова Гулчехра атындагы турак жайы жас оспирим О.Кошмаганбетов шт          1            156 000 000,00
4 010 01000000015 Ахметов Бахтияр атындагы турак жайы жас оспирим М.Утемуратов Шымбай районы шт          1            156 000 000,00
5 010 01000000016 шын жетим Рузимбаев Ахметке Авезов Жусиптын турак жайын сатып алыу ушын откериледи Нокис каласы 21мкр 6-а дом 4квартира шт          1            130 000 000,00
6 010 01000000017 шын жетим Байниязов Каржаубайга Утепбергенов Рашидтын турак жайын сатып алыу ушын откериледи шымбай р/ны дослык гузари 6/6 жай шт          1            130 000 000,00
7 010 01000000018 шын жетим Узакбергенова Маликага Алгазиев Максеттин турак жайын сатып алыу ушын Нокис каласы 21-мкр 1-б квартира 38 шт          1            130 000 000,00
8 010 01000000019 шын жетим Абдиганиев Адилбекке Исмайлов Ихтиёрдын турак жайын сатып алыу ушын Нокис каласы 60кавартал 3 дом 31 шт          1            130 000 000,00
9 010 0100000002 Жил дом П.Ибадуллаев№6/3 шт          1                1 454 299,29
10 010 01000000020 шын жетим Бекниязов Азаматка Нсанбаева Замиранын турак жайын сатып алыу ушын Шымбай районы А.Турымбетов Кошеси 10/11 жай шт          1            130 000 000,00
11 010 01000000021 Карлыбаев Турдымурат Нсанбай улына Бекимбетов Маманби Кубанживичтын турак жайын сатып алыу ушын Нокис каласы Дослык гузары 61-кварталь 8-уй 2-хана шт          1            130 000 000,00
12 010 01000000022 Кожабаев Кобейсин Мухтар улына Абдиганиева Айзада Рысназаровнанын турак жайын сатып алыу ушын Шымбай районы Турымбетов кошеси 10-уй 5-хана шт          1            130 000 000,00
13 010 01000000023 Утебаев Алымбек Амангелди улына Утепбергено Аскар Торемуратовичтын турак жайын сатып алыу ушын Шымбай районы Турымбетов кошеси 17 шт          1            130 000 000,00
14 010 01000000024 Мусабаев Абай Алматовичге Серимбетов Еркин Адилбаевичтын турак жайын сатып алыу ушын Шымбай районы Турымбетов кошеси 17 шт          1            130 000 000,00
15 010 0100000004 Жил дом №1 хызмет уйлери шт          1              90 071 879,63
16 010 0100000005 Жил дом №2 хызмет уйлери шт          1              70 036 472,93
17 010 0100000006 Жил дом №3 хызмет уйлери шт          1              64 337 056,88
18 010 0100000007 Жил дом №4 хызмет уйлери шт          1            333 581 385,75
19 010 0100000009 Хакимят имараты шт          1            333 581 385,75
20 010 0100000011 Хакимят мийманханасы шт          1            328 413 692,51
ИТОГО: 010        19     2 823 911 349,17
ВСЕГО:        19     2 823 911 349,17
Пайдалы ресурслар
Skip to content