2021-жылда ислеп шығарылған аўыл хожалығы өнимлерин өндириў көлеминде дыйқаншылық ҳәм шарўашылықтың үлеси

2021-жылда ислеп шығарылған аўыл хожалығы өнимлерин өндириў көлеминде дыйқаншылық ҳәм шарўашылықтың үлеси

26.05.2022 18:31:32 83 Баспаға шығарыў

 

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi sohasining asosiy ko‘rsatkichlari

mlrd. so‘m O‘sish sur’ati,
%
2020 y. 2021 y.
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi sohasida ishlab chiqarish hajmi 911,9 1055,8 105,4
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 700,8 821,7 105,8
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 223,3 251,1 93,1
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
472,4 547,2 105,1
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
5,0 23,4 7,4 m.
Dehqonchilik mahsulotlari
ishlab chiqarish hajmi -jami
333,6 395,8 106,7
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 198,9 223,7 92,2
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
130,1 148,8 104,3
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
4,6 23,4 8 m.
Chorvachilik mahsulotlari
ishlab chiqarish hajmi-jami
367,1 425,8 104,9
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 24,4 27,4 100,0
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
342,3 398,4 105,3
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
0,4 0,0 8,3
O‘rmon xo‘jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)lar hajmi 198,5 212,2 100,4
Baliq xo‘jaligida ishlab
chiqarilgan mahsulot

(xizmat)lar hajmi
9,6 14,1 122,3

 

Dehqonchilik.

Yanvar-dekabr dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish

 

tonna O‘sishsur’ati,
%
2020 y. 2020 y.
Don  va dukkakli don
ekinlari – jami
28 364 29 059 102,4
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 27 266 28 187 103,4
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
682 682 100,0
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
416 190 45,7
Kartoshka 6 577 6 711 102,0
shu jumladan:
fermer xo‘jaliklari 904 961 106,3
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 5 643 5 749 101,9
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 30 1 1,7
Sabzavotlar – jami 23 200 24 372 105,1
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 3 055 3 202 104,8
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 20 135 21 164 105,1
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 10 6 57,0
Oziq bop poliz – jami 16 489 18 308 111,0
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 5 351 6 585 123,1
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 11 105 11 689 105,3
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalgaoshiruvchi tashkilotlar 33 35 104,5
Mevalar va rezavorlar –jami 2 709 2 869 105,9
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 219 284 129,5
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 2 490 2 585 103,8
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalgaoshiruvchi tashkilotlar
Uzum  – jami 384 406 105,7
shu jumladan:      
fermer
xo‘jaliklari
24 36 150,0
dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 360 370 102,8
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalgaoshiruvchi tashkilotlar

Chorvachilik. 2022 yilning 1 yanvar holatiga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 103,2 foizga (jami 80 975 boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 103,2 foizga (18 888 bosh), qo‘y va echkilar 100,7 foizga (60 670 bosh), o‘sdi.

 

 

1 yanvar holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni

 

  bosh O‘sish surati,
%
2020 y. 2021 y.
       
Yirik shoxli qoramollar 78 449 80 975 103,2
shu jumladan:      
Fermer xo‘jaliklari 5 700 5 974 104,8
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
72 671 74 950 103,1
qishloq xo‘jaligi faolyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
78 51 65,4
Ulardan sigirlar 18 295 18 888 103,2
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 1 634 1 816 111,1
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
16 632 17 052 102,5
Qishloq xo‘jaligi faolyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
29 20 69,0
Qo‘y va echkilar 60 224 60 670 100,7
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 5 701 5 922 103,9
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
53 858 54 129 100,5
Qishloq xo‘jaligi faolyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
665 619 93,1
Otlar 2 351 2 476 105,3
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 507 549 108,3
dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo‘jaliklari
1 761 1 841 104,5
Qishloq xo‘jaligi faolyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
83 86 103,6
Parrandalar 283 008 285 171 100,8
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 8 325 8 937 107,4
dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo‘jaliklari
274 225 275 847 100,6  
Qishloq  xo‘jaligi faolyatini
amalga oshiruvchi tashkilotlar
458 387 84,5

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 92,6 foizni, fermer xo‘jaliklarida esa 7,4 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 90,3 va 9,6 foizni, qo‘y va echkilar 89,2 va 9,8 foizni, otlar 74,4 va 22,2 foizni, parrandalar 96,7 va 3,1 foizni tashkil etdi.

2021 yilning yanvar-dekabrida barcha toifadagi xo‘jaliklarda tirik vazn hisobida
8 561,0 tonna go‘sht (2020 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 5,2 foizga ko‘p),
26 969 tonna sut (5,6 foiz), 23 444,0 ming dona tuxum (0,7 foizga ko‘p) ishlab chiqarildi.

 

 

 

Yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari

 

  2020 y. 2021 y. o‘sish

sur’ati,
%

       

Go‘sht (tirik vaznda), tonna

8 140 8 561 105,2
shu jumladan:      
fermer xo‘jaliklari 489 502 102,6
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 7 642 8 058 105,4
Qishloq  xo‘jaligi faolyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 8 1 7,4

Sut, tonna

25 542 26 969 105,6
shujumladan:      
fermer xo‘jaliklari 1 845 1 897 102,8
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 23 651 25 067 106,0
Qishloq xo‘jaligi faolyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 46 5 9,8

Tuxum, ming dona

23 281 23 444 100,7
shujumladan:      
fermer xo‘jaliklari 360 383 106,3
dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 22 904 23 058 100,7
Qishloq xo‘jaligi faolyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 17 3 15,9
Пайдалы ресурслар
Skip to content