Январь-декабрь айларында жаңадан шөлкемлестирилген кәрханалар ҳәм шөлкемлердиң экономикалық искерлиги бойынша саны, бирликте (Фермер дийқан хожалықларынан басқа)

Январь-декабрь айларында жаңадан шөлкемлестирилген кәрханалар ҳәм шөлкемлердиң экономикалық искерлиги бойынша саны, бирликте (Фермер дийқан хожалықларынан басқа)

26.05.2022 17:57:36 73 Баспаға шығарыў

Yanvar-dekabr oylarida yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha soni, birlikda

(fermer va dehqon xo‘jaliklaridan tashqari)

 

  2020 y. 2021 y.
umumiy
soni
ulushi, % umumiy
soni
ulushi, %
Jami 190 100,0 188 100,0
shundan:        
qishloq, o‘rmonva
baliqchilik xo‘jaligi
68 35,8 47 25,0
sanoat 29 15,3 25 13,3
qurilish 4 2,1 10 5,3
savdo 63 33,2 69 36,7
Tashish va saqlash 2 1,1 5 2,7
yashash va ovqatlanish
bo‘yicha xizmatlar
9 4,7 11 5,8
Axborot va aloqa 4 2,1 2 1,1
sog‘liqni  saqlash va
ijtimoiy xizmatlar
ko‘rsatish
1 0,5 1 0,5
boshqaturlar 10      5,2 18 9,6

 

 

2021 yil yanvar-dekabrda jami 188 ta yangi korxona va tashkilotlar ro‘yxatga olingan (shundan kichik biznes subyektlari 178 ta).

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yangi ro‘yxatga olingan korxona
va tashkilotlarning 69 (36,7 foiz) tasi savdo, 25 (13,3 foiz) tasi sanoat va 47 (25,0 foiz) qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi  sohalariga to‘g‘ri keladi.

Hisobot davrida 57 ta korxona va tashkilotlar faoliyati tugatilgan.

 

Kichik tadbirkorlik subyektlari
(dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)

Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra,
2022 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan kichik tadbirkorlik subyektlari (dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz) soni 812 tani tashkil qilib, shundan 762  tasi yoki 93,8 foizi faoliyat ko‘rsatmoqda.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ro‘yxatga olingan kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy qismi savdo 277 ta (34,1 foizi), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 176 ta (21,7 foizi), sanoat 109 ta (13,4  foizi), yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar 65 ta (8,0 foizi) hamda qurilish 64 ta (7,9 foizi) sohalariga to‘g‘ri keladi.

2022 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan hamda
faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha soni
(dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)

  Ro‘yxatga
olinganlar
Faoliyat
ko‘rsatayotganlar
birlik yakunga nisbatan foizda birlik yakunga nisbatan foizda

       

Jami

812 100,0 762 100,0
shu jumladan:        
qishloq, o‘rmon va
baliq xo‘jaligi
176 21,7 166 21,8
sanoat 109 13,4 106 13,9
qurilish 64 7,9 61 8,0
savdo 277 34,1 256 33,6
tashish va saqlash 44 5,4 39 5,1
yashash va ovqatlanish
bo‘yicha xizmatlar
65 8,0 62 8,1
axborot va aloqa 21 2,6 20 2,6
sog‘liqni saqlash va
ijtimoiy xizmatlar
ko‘rsatish
10 1,2 10 1,3
boshqa turdagi
xizmatlar ko‘rsatish
46 5,7 42 5,6

 

Xorijiy investitsiyalar va sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar

Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra,
2022 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan xorijiy investitsiyalar va sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar  soni 4 tani tashkil qilib, barchasi faoliyat ko‘rsatib kelmoqda.

Faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning

 iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha soni, birlikda

 

Qo‘shma korxona
Xorijiy korxona
Jami xorijiy kapital
ishtirokidagi korxonalar

 

Faoliyat ko‘rsatayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha soni, birlikda

 

  01.01.2021 y. 01.01.2022 y.
Korxonalar
soni
Jamiga nisbatan ulushi, % Korxonalar
soni
Jamiga nisbatan ulushi, %
         
Jami 5 100,0 4 100,0
shundan:        
qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 1 20,0 1 25,0
sanoat 4 80,0 3 75,0

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content