Кәрханалар ҳәм шөлкемлердиң искерлигиниң улыўма көрсеткишлери

Кәрханалар ҳәм шөлкемлердиң искерлигиниң улыўма көрсеткишлери

26.05.2022 17:48:39 72 Баспаға шығарыў
  • Korxona va tashkilotlarning umumiy tavsifi

 

Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra, tuman bo‘yicha 2022 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar soni 1807 tani tashkil qilib, shundan 1495 tasi yoki 82,7 foizi faoliyat ko‘rsatmoqda.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ro‘yxatga olingan korxona va tashkilotlarning asosiy qismi qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 968 ta (53,6 foizi), savdo 277 ta
(15,3 foiz), sanoat 112 ta (6,2 foizi) va qurilish sohalariga 64 ta (3,5 foizi)ga  to‘g‘ri keladi.

2022 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan hamda
faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha

  Ro‘yxatga
olinganlar
Faoliyat
ko‘rsatayotganlar
birlik Yakunga nisbatan foizda birlik Yakunga nisbatan
foizda

       

Jami

1807 100,0     1495 100,0
shu jumladan:        
qishloq, o‘rmonva
baliqxo‘jaligi
968 53,6 698 46,7
sanoat 112 6,2 109 7,3
qurilish 64 3,5 61 4,1
savdo 277 15,3 256 17,1
tashish va saqlash 44 2,4 39 2,6
yashash va ovqatlanish
bo‘yicha xizmatlar
65 3,6 62 4,1
axborot va aloqa 22 1,2 21 1,4
sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish 15 0,8 14 0,9
boshqa turdagi
xizmatlar ko‘rsatish
240 13,4 235 15,8
Пайдалы ресурслар
Skip to content