Лицейимиз мақтанышлары

Лицейимиз мақтанышлары

11.04.2022 17:09:28 508 Баспаға шығарыў

Ҳəзирги ȳақытта Қарақалпақстан Республикасында 4 академиялық лицей болатуғын болса олардың 3 еȳи пайтахтымыз Нѳкис қаласында жайласқан болып Қарақалпақстан аȳыл хожалығы ҳəм агротехнологиялар институты академиялық лицейи республикамыздың арқа районы жаслары ушын Шымбай районына жайласқан.

 

Академиялық лицейде оқыȳшыларымыз 4 бағдар бойынша: анық пəнлер, тəбийи пəнлер, социал-гуманитар пəнлер ҳəм шет тиллер бағдарлары бойынша билим алады.

Оқыȳ мүддети 2 жыл.

2021-2022 оқыȳ жылында 1 басқышта 126 оқыȳшы, 2 басқышта 118 оқыȳшы  тəлим алмақта. Лицейде жəми 23 оқытыȳшы жумыс алып барып олардың: 8 бас оқытыȳшы, 5 жетекши оқытыȳшы, 6 үлкен оқытыȳшы категориясына ийе.

Ақырғы 3 жыл ишинде лицей оқыȳшылары, оқытыȳшылары ҳəм лицей жəмəəти бир қанша жетискенликлерге ийе болмақта. Лицей питкериȳшилериниң жоқары оқыȳ орнына кириȳ кѳрсеткиши орташа 84% болып, оқыȳшыларымыз республикамыздың белгили жоқары оқыȳ орынларында билим алмақта.

Шет тиллер жѳнелисинде тəлим алып атырған оқыȳшыларымыздың жетискенликлери ѳз алдына мақтаȳға ылайық.

Мəселен: 2020-2021 оқыȳ жылында ѳткерилген пəнлер Олимпиадасының 3 басқышында лицейимиздиң 1 басқыш оқыȳшысы Уразымбетова Бибиназ инглис тилинен 94 балл менен 1 орынды ийеледи.

2019-2021  шет тиллер жѳнелисинде 25 оқыȳшы тəлим алған болса олардың 6 да халықаралық IELTS  ҳəм 3 миллий B2 имтиханларынан жоқары балл топлап Inxa Университети, Ѳзбекстан Мəмлекетлик Жəҳəн тиллери ҳəм Қарақалпақстан Мəмлекетлик Университетлерине грант тийкарында оқыȳға кириȳге мияссар болды.

2021-2022 оқыȳ жылында шет тиллер жѳнелиси 2 басқышында 25 оқыȳшы болатуғын болса олардан 16 оқыȳшы шет тиллер (инглис тили) сертификатларына ийе. Атап айтатуғын болсақ 6 оқыȳшы IELTS  тан  6.0-6.5 балл топлаған, 14 оқыȳшы миллий B2 сертификатына ийе.    Оқыȳшыларымыздың  шет тиллерге қызығыȳшылығы басқа бағдар оқыȳшыларында да қызығыȳшылық оятып социал-гуманитар, анық пəнлер  оқыȳшыларынан 3 оқыȳшы  миллий  B2 сертификатын алыȳға еристи.  Улыȳма шет тили бойынша 20 оқыȳшы сертификатқа ийе болып, олар ЖОО кириȳ имтиханларында инглис тилинен азат етиледи ҳəм буған максимал балл бериледи.

Əлбетте бундай жетискенликлерге ерисиȳде инглис тили пəни оқытыȳшыларының үлеси кѳп. Оқыȳшыларымызға АҚШ, Англия ҳəм Испания да билим кѳнликпелерин алған тəжирийбели оқытыȳшыларымыз билим берип келмекте. Лицейимизде 5 инглис тили пəни оқытыȳшысы болса соннан 3-еуи  C1 сертификатына ийе, Еримбетова Шахзада халық аралық Aptis ҳəм Утениязова Турсынгүл халықаралық IELTS имтиханларынан, Файзуллаева Ҳақсуний миллий имтиханнан табыслы ѳтип C1 сертификатларына ийе. Буннан тысқары инглис тили пəни оқытыȳшыларымыз 15% үстеме ҳақы имтиханынан жоқары баллар менен ѳтиȳге еристи. Еримбетова Шахзада ҳəм Файзуллаева Ҳақсуний олий тоифа  оқытыȳшылары болса, ал  Утениязова Турсынгүл халықаралық инглис тили оқытыȳшылары дəстүри – CELTA ны Англияда, ҳəм Fulbright FLTA  дəстүри бойынша АҚШ тың  Жоржия Университетинде тəлим алған.

Ал 2018-2019 оқыȳ жылында UZTEA(Ѳзбекстан кѳлеминде) академиялық лицей  оқытыȳшылары арасында шѳлкемлестирилген шығармалар таңлаȳының финал басқышында сыйлы 2 орынды ийеледи.

Республикамыздан алыста, кѳлеми жағынан онша үлкен болмаған, лекин жетискенликлери менен мақтана алатуғын Қарақалпақстан аȳыл хожалығы ҳəм агротехнологиялар институты академиялық лицейиниң жəне бир сыры – раȳажланыȳ ушын алға қəдем қойыȳы ҳəм лицей жəмəəтиниң аȳызбиршилиги.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content