Конституцияның инсан өмириндеги әҳмийети

Конституцияның инсан өмириндеги әҳмийети

09.12.2020 10:04:34 177 Баспаға шығарыў

Өзбекстан Республикасы Конститутциясының 7-бабында инсанның шахсый ҳуқықы ҳәм еркинликлери, яғный оған көре жасаӯ ҳуқықы ҳәр бир инсанның үзликсиз ҳуқықы есапланатуғынлығы, инсан өмирине қастыянлық етиӯ ең аӯыр жынаят екенлиги, ҳәр ким еркинлик ҳәм жеке қол қатылмаслық ҳукықына ийе екенлиги, ҳеш ким нызамға тийкарланбаған ҳалда қамаққа алыныӯы яки қамақта сақланыӯы мүмкин емеслиги, жынаят ислегенликте айыпланып атырылған шахстың иси судта нызамлы тәртипте, әшкара көрип шығылып, оның айыбы анықланбағанша, ол айыпкер есапланбайтуғынлығы, судта айыпланып атырылған шахсқа өзин қорғаӯ ушын бәрше шәраятлар тәмийнлеп берилетуғынлығы, ҳеш ким қыйнаӯларға салыныӯы, зорлыққа, аяӯсыз яки инсан қәдир-қымбатын кемиситиӯши басқа тәриздеги қорқытыӯға дуӯшар етилиӯи мүмкин емеслиги, ҳеш кимди оның разылығысыз медициналық яки илимий тәжрийбелер өткерилиӯи мүмкин емеслиги, Өзбекстан Республикасы пуқарасы Республика аймағында бир жерден екинши жерге көшиӯ, Өзбекстан Республикасына келиӯ ҳәм оннан шығып кетиӯ ҳуқықына ийе екенлиги, нызамда белгиленген шеклеӯлерден тысқары, Өзбекстан Республикасының бәрше мәмлекетлик уйымлары, жәмийетлик бирлеспелери ҳәм лаӯазымлы шахслары пуқараларға олардың ҳуқық ҳәм мәплерине байланыслы болған ҳүжжетлер, қарарлар ҳәм басқа материаллар менен танысып шығыӯ имканиятын жаратып бериӯ лазымлығы, сондай-ақ, ҳәмме ушын ҳүждан еркинлиги кепилленетуғынлығы, ҳәр бир инсан қәлеген динге сыйыныӯы яки ҳеш қайсы динге сыйынбаӯ ҳуқықына ийе екенлиги ҳәмде диний қараслардан мәжбүрий сиңдириӯге жол қойылмайтуғынлығы белгиленген.
Булардың барлығы халықтың пәраӯан турмыс кешириӯ ушын хызмет етеди.
Усы шығыӯымнан пайдаланып өзимниң ҳәмде районлық судлары жәмааты атынан бәрше халқымызды Өзбекстан Республикасы Конституциясының 28 жыллығы байрамы менен шын жүрегимизден қутлықлайман ҳәмде халқымызға беккем ден-саӯлық, аӯыз биршилик ҳәмде татыӯлық тилеймен.

Шымбай районлар аралық
экономикалық судының баслығы З.Д.Бердимуратов

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content